^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Historia

Strona w budowie.

Historia Komendy Powiatowej PSP w Przysusze

W 2016 roku upłynęły 24 lata od utworzenia Państwowej Straży Pożarnej, której jednym z  ogniw jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze. Kontynuuje ona tradycje przysuskich strażaków sięgające roku 1917, kiedy z inicjatywy mieszkańców Przysuchy  powstaje Ochotnicza Straż Ogniowa. Prezesem zostaje właściciel dóbr przysuskich  hrabia Jan Antoni Dembiński. W kolejnych latach na działce przy głównej ulicy miasta zostaje wybudowany przez mieszkańców Przysuchy murowany budynek remizy oraz organizowane jest wyposażenie  drużyny ogniowej. Na zakup sprzętu i umundurowania strażacy pozyskują fundusze od darczyńców, ale również organizują loterie, przedstawienia teatralne i zabawy taneczne tzw. Festyny Floriańskie. Dobrze działająca przysuska straż ogniowa zajmuje wysokie miejsca w organizowanych zawodach strażackich w województwie kieleckim, a także w Warszawie i Poznaniu.

Przed II wojną światową straż pożarna odgrywała wiodącą rolę w życiu            społeczno–kulturalnym Przysuchy. Remiza była jedynym ośrodkiem działalności kulturalno-światowej w środowisku.

Wybuch II wojny światowej spowodował zawieszenie działalności, ale tylko do grudnia 1940 roku kiedy to na polecenie władz Generalnego Gubernatorstwa wznowiono działalność ze względu na zagrożenie pożarowe wynikające ze zwartej drewnianej zabudowy miasteczka.

Po zakończeniu wojny przystąpiono do odbudowy struktur pożarniczych, wybrano nowy zarząd, a szeregi straży zasilili nowi ochotnicy. Pozyskano samochód marki STEYR oraz zakupiono sprzęt gaśniczy.

W 1956 roku zostaje utworzony powiat przysuski w województwie kieleckim oraz Komenda Powiatowa Straży Pożarnych. Terenem działania Komendy jest 27 gromad, które zostały wyłączone z trzech sąsiednich powiatów tj. opoczyńskiego, koneckiego i radomskiego Nowa Komenda funkcjonuje w dotychczasowej remizie OSP bazując na sprzęcie ratowniczym OSP. Początkowo utworzono punkt alarmowy oraz zatrudniono etatowych kierowców, a obsadę wozu strażackiego stanowili ochotnicy. W 1957r nadbudowano kondygnację remizy oraz wybudowano wieżę obserwacyjną. Budynek zyskał charakter typowy dla siedziby straży pożarnej.

Po reformie administracyjnej obowiązującej od 1 czerwca 1975 roku całe terytorium zniesionego powiatu przysuskiego weszło w skład nowo utworzonego województwa radomskiego.

Powołana Komenda Rejonowa Straży Pożarnych swym zasięgiem obejmowała:

- miasto i gminę Przysucha

- miasto i gminę Drzewica

- gminy: Borkowice, Gielniów, Gowarczów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Rusinów, Wieniawa.

Z dniem 1 stycznia 1977 roku Wojewoda Radomski powołał w Przysusze Zawodową Straż Pożarną kategorii „C”. Zatrudnienie w powołanej ZSP wynosiło 24 strażaków.

Taka organizacja ochrony przeciwpożarowej funkcjonowała do 1992 r. kiedy to na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku utworzona została Państwowa Straż Pożarna. W Przysusze powołana została Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej kategorii III  oraz Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza kategorii D.  Zakres zadań straży pożarnej został rozszerzony o ratownictwo techniczne, ratownictwo chemiczne, ratownictwo ekologiczne i ratownictwo medyczne. Z dniem 1 stycznia 1999 roku w związku z reformą administracyjną kraju ponownie utworzono powiat przysuski oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, w skład której wchodzi Jednostka Ratowniczo Gaśnicza. Obszar operacyjny działania Komendy w stosunku do reformy z 1975 roku zostaje zmieniony i obejmuje  miasto i gminę Przysucha oraz gminy; Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Rusinów i Wieniawa. W latach 2000 do 2004 prowadzono budowę nowej remizy strażackiej, a w kolejnych latach zakupiono nowoczesne samochody ratowniczo – gaśnicze i specjalne. Aktualnie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze dysponuje nowoczesnym obiektem strażnicy oraz profesjonalnym  sprzętem do prowadzenia działań ratowniczych, między innymi 8 samochodami spełniającymi standardy unii europejskiej wyposażonymi w wysokiej jakości sprzęt ratowniczy i gaśniczy. Dobrze wyszkolona kadra komendy i jednostki ratowniczo gaśniczej składa się z 11 oficerów, 9 aspirantów, 25 podoficerów i 2 pracowników cywilnych, z których 37 funkcjonariuszy pełni służbę w systemie zmianowym biorąc bezpośredni udział w likwidacji zagrożeń na terenie powiatu. Na przestrzeni ostatnich lat średnio rocznie występuje około 700 zdarzeń, do których dysponowani są strażacy z tutejszej komendy ratując życie i mienie mieszkańców powiatu, a także biorą udział w akcjach na terenie województwa i kraju podczas katastrofalnych pożarów i powodzi.

W 60 rocznice utworzenia w Przysusze powiatu oraz komendy powiatowej straży pożarnych zrodziła się społeczna inicjatywa ufundowania sztandaru dla przysuskich strażaków w celu uhonorowania ich poświęcenia w walce z pożarami i zaangażowania w działaniach ratowniczych. W działania na rzecz ufundowania sztandaru oraz zorganizowania uroczystości jubileuszowych zaangażowało się wiele osób, spośród których uformował się Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru złożony z przedstawicieli miejscowych władz i instytucji, a mianowicie:

Pan Marian Niemirski – Starosta Przysuski

Pan Tomasz Matlakiewicz – Vice Starosta Przysuski

Pan Władysław Czarnecki – Wójt Gminy Gielniów

Pan Czesław Korycki – Nadleśniczy Nadleśnictwa Przysucha

Pan Marian Grzegorczyk – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Przysusze

Pan Józef Pomykała – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przysusze

Ks. Kanonik Stanisław Traczyński – Kapelan Powiatowy Strażaków

Pan st. bryg. Władysław Piątkowski – Komendant Powiatowy PSP w Przysusze

Pan st. kpt. Robert Barski – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Przysusze

Pan mł. bryg. Roman Świercz – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Przysusze

Copyright 2021  Studio Gabrielle